+48 (22) 299 10 99

Polityka prywatności

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu.

Definicje

1. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument zawierający informacje zawierający zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, jak również możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.

2. „Właściciel Serwisu” – Senior Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000580427, NIP: 701-05-13-466, kapitał zakładowy w pełni opłacony 50.000 PLN.

3. „Administrator” – Właściciel Serwisu.

4. „Serwis” – serwis internetowy własności Administratora pod domeną www.www.seniorsupport.pl.

5. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.

Gromadzenie danych

Administrator w związku z funkcjonowaniem Serwisu nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowania informacje w formularzach oraz zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Zabezpieczenie danych

Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Sposób wykorzystywania danych

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie.

Przekazywanie danych

Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba trzecia została zaangażowana przez Administratora do zrealizowania w imieniu Administratora usługi pozostającej w związku z funkcjonowaniem Serwisu, jednakże taka osoba trzecia nie zostanie przez Administratora upoważniona do wykorzystania ujawnionych jej danych poza zakres wymagany dla realizacji przedmiotowej usługi. Administrator nie udostępnia danych osobowych, numerów telefonów i adresów e-mail Użytkowników Serwisu żadnym innym podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych.

Wykorzystywanie cookies
Serwis może wykorzystywać „cookies” („ciasteczka”), czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu podczas odwiedzania stron w Internecie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies pozwalają:
– tworzyć statystyki co umożliwia dostosować serwis indywidualnie pod każdego użytkownika oraz poprawić jego funkcjonalność i zawartość,
– utrzymać sesję Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła,
– określić profil użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Każdy użytkownik może dostosować poziom ochrony przed plikami cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania ich w urządzeniu końcowym. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
Zgodnie z art. 173 ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2012 roku:
1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Zmiana danych Użytkownika

W każdym czasie Użytkownik Serwisu ma możliwość dokonać zmiany podanych danych, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Linki

Serwis może zawierać linki do innych podstron. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie, zasady postępowania z danymi w ramach tych stron oraz zawartość serwisu linkowanego.

Prawa do Serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów tekstowych, graficznych i zdjęć, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z utworów Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm). Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, które stanowią chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez Administratora, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby Administratora.

error: